provider-keymgmt(7): Document the KEYMGMT interface