Add a test for EVP_PKEY_keymake() and EVP_PKEY_make()