crypto/x86_64cpuid.pl: suppress AVX512F flag on Skylake-X.