Rename new BIO_set_shutdown_wr macro to just BIO_shutdown_wr