SHA512/224 and SHA512/256
[openssl.git] / test / shibboleth.pfx
2016-08-22 Andy PolyakovAdd PKCS#12 UTF-8 interoperability test.