ghash-x86[_64].pl: ~15% improvement on Atom Silvermont
authorAndy Polyakov <appro@openssl.org>
Thu, 13 Feb 2014 13:36:02 +0000 (14:36 +0100)
committerAndy Polyakov <appro@openssl.org>
Thu, 13 Feb 2014 13:37:28 +0000 (14:37 +0100)
(other processors unaffected).

crypto/modes/asm/ghash-x86.pl
crypto/modes/asm/ghash-x86_64.pl

index e6b9663..23a5527 100644 (file)
@@ -1021,13 +1021,14 @@ my ($Xhi,$Xi) = @_;
        &pshufd         ($T1,$Xn,0b01001110);   # H*Ii+1
        &movdqa         ($Xhn,$Xn);
        &pxor           ($T1,$Xn);              #
        &pshufd         ($T1,$Xn,0b01001110);   # H*Ii+1
        &movdqa         ($Xhn,$Xn);
        &pxor           ($T1,$Xn);              #
+       &lea            ($inp,&DWP(32,$inp));   # i+=2
 
        &pclmulqdq      ($Xn,$Hkey,0x00);       #######
        &pclmulqdq      ($Xhn,$Hkey,0x11);      #######
 
        &pclmulqdq      ($Xn,$Hkey,0x00);       #######
        &pclmulqdq      ($Xhn,$Hkey,0x11);      #######
-       &movups         ($Hkey,&QWP(16,$Htbl)); # load H^2
        &pclmulqdq      ($T1,$T3,0x00);         #######
        &pclmulqdq      ($T1,$T3,0x00);         #######
+       &movups         ($Hkey,&QWP(16,$Htbl)); # load H^2
+       &nop            ();
 
 
-       &lea            ($inp,&DWP(32,$inp));   # i+=2
        &sub            ($len,0x20);
        &jbe            (&label("even_tail"));
        &jmp            (&label("mod_loop"));
        &sub            ($len,0x20);
        &jbe            (&label("even_tail"));
        &jmp            (&label("mod_loop"));
@@ -1036,22 +1037,23 @@ my ($Xhi,$Xi) = @_;
        &pshufd         ($T2,$Xi,0b01001110);   # H^2*(Ii+Xi)
        &movdqa         ($Xhi,$Xi);
        &pxor           ($T2,$Xi);              #
        &pshufd         ($T2,$Xi,0b01001110);   # H^2*(Ii+Xi)
        &movdqa         ($Xhi,$Xi);
        &pxor           ($T2,$Xi);              #
+       &nop            ();
 
        &pclmulqdq      ($Xi,$Hkey,0x00);       #######
        &pclmulqdq      ($Xhi,$Hkey,0x11);      #######
 
        &pclmulqdq      ($Xi,$Hkey,0x00);       #######
        &pclmulqdq      ($Xhi,$Hkey,0x11);      #######
-       &movups         ($Hkey,&QWP(0,$Htbl));  # load H
        &pclmulqdq      ($T2,$T3,0x10);         #######
        &pclmulqdq      ($T2,$T3,0x10);         #######
-       &movdqa         ($T3,&QWP(0,$const));
+       &movups         ($Hkey,&QWP(0,$Htbl));  # load H
 
        &xorps          ($Xi,$Xn);              # (H*Ii+1) + H^2*(Ii+Xi)
 
        &xorps          ($Xi,$Xn);              # (H*Ii+1) + H^2*(Ii+Xi)
+       &movdqa         ($T3,&QWP(0,$const));
        &xorps          ($Xhi,$Xhn);
         &movdqu        ($Xhn,&QWP(0,$inp));    # Ii
        &pxor           ($T1,$Xi);              # aggregated Karatsuba post-processing
         &movdqu        ($Xn,&QWP(16,$inp));    # Ii+1
        &pxor           ($T1,$Xhi);             #
 
        &xorps          ($Xhi,$Xhn);
         &movdqu        ($Xhn,&QWP(0,$inp));    # Ii
        &pxor           ($T1,$Xi);              # aggregated Karatsuba post-processing
         &movdqu        ($Xn,&QWP(16,$inp));    # Ii+1
        &pxor           ($T1,$Xhi);             #
 
-       &pxor           ($T2,$T1);              #
         &pshufb        ($Xhn,$T3);
         &pshufb        ($Xhn,$T3);
+       &pxor           ($T2,$T1);              #
 
        &movdqa         ($T1,$T2);              #
        &psrldq         ($T2,8);
 
        &movdqa         ($T1,$T2);              #
        &psrldq         ($T2,8);
@@ -1068,8 +1070,8 @@ my ($Xhi,$Xi) = @_;
          &pxor         ($T1,$Xi);              #
          &psllq        ($Xi,1);
          &pxor         ($Xi,$T1);              #
          &pxor         ($T1,$Xi);              #
          &psllq        ($Xi,1);
          &pxor         ($Xi,$T1);              #
-       &movups         ($T3,&QWP(32,$Htbl));
        &pclmulqdq      ($Xn,$Hkey,0x00);       #######
        &pclmulqdq      ($Xn,$Hkey,0x00);       #######
+       &movups         ($T3,&QWP(32,$Htbl));
          &psllq        ($Xi,57);               #
          &movdqa       ($T1,$Xi);              #
          &pslldq       ($Xi,8);
          &psllq        ($Xi,57);               #
          &movdqa       ($T1,$Xi);              #
          &pslldq       ($Xi,8);
@@ -1080,9 +1082,9 @@ my ($Xhi,$Xi) = @_;
          &movdqa       ($T2,$Xi);              # 2nd phase
          &psrlq        ($Xi,1);
        &pxor           ($T1,$Xhn);
          &movdqa       ($T2,$Xi);              # 2nd phase
          &psrlq        ($Xi,1);
        &pxor           ($T1,$Xhn);
+         &pxor         ($Xhi,$T2);             #
        &pclmulqdq      ($Xhn,$Hkey,0x11);      #######
        &movups         ($Hkey,&QWP(16,$Htbl)); # load H^2
        &pclmulqdq      ($Xhn,$Hkey,0x11);      #######
        &movups         ($Hkey,&QWP(16,$Htbl)); # load H^2
-         &pxor         ($Xhi,$T2);             #
          &pxor         ($T2,$Xi);
          &psrlq        ($Xi,5);
          &pxor         ($Xi,$T2);              #
          &pxor         ($T2,$Xi);
          &psrlq        ($Xi,5);
          &pxor         ($Xi,$T2);              #
index 7904248..04001e6 100644 (file)
@@ -214,6 +214,7 @@ ___
 
 $code=<<___;
 .text
 
 $code=<<___;
 .text
+.extern        OPENSSL_ia32cap_P
 
 .globl gcm_gmult_4bit
 .type  gcm_gmult_4bit,\@function,2
 
 .globl gcm_gmult_4bit
 .type  gcm_gmult_4bit,\@function,2
@@ -597,7 +598,8 @@ ___
 }
 \f
 { my ($Xip,$Htbl,$inp,$len)=@_4args;
 }
 \f
 { my ($Xip,$Htbl,$inp,$len)=@_4args;
-  my ($Xln,$Xmn,$Xhn,$Hkey2,$HK) = map("%xmm$_",(6..10));
+  my ($Xln,$Xmn,$Xhn,$Hkey2,$HK) = map("%xmm$_",(3..7));
+  my ($T1,$T2,$T3)=map("%xmm$_",(8..10));
 
 $code.=<<___;
 .globl gcm_ghash_clmul
 
 $code.=<<___;
 .globl gcm_ghash_clmul
@@ -624,7 +626,6 @@ $code.=<<___ if ($win64);
 ___
 $code.=<<___;
        movdqa          .Lbswap_mask(%rip),$T3
 ___
 $code.=<<___;
        movdqa          .Lbswap_mask(%rip),$T3
-       mov             \$0xA040608020C0E000,%rax       # ((7..0)·0xE0)&0xff
 
        movdqu          ($Xip),$Xi
        movdqu          ($Htbl),$Hkey
 
        movdqu          ($Xip),$Xi
        movdqu          ($Htbl),$Hkey
@@ -640,10 +641,16 @@ if ($do4xaggr) {
 my ($Xl,$Xm,$Xh,$Hkey3,$Hkey4)=map("%xmm$_",(11..15));
 
 $code.=<<___;
 my ($Xl,$Xm,$Xh,$Hkey3,$Hkey4)=map("%xmm$_",(11..15));
 
 $code.=<<___;
+       mov             OPENSSL_ia32cap_P+4(%rip),%eax
        cmp             \$0x30,$len
        jb              .Lskip4x
 
        cmp             \$0x30,$len
        jb              .Lskip4x
 
+       and             \$`1<<26|1<<22`,%eax    # isolate MOVBE+XSAVE
+       cmp             \$`1<<22`,%eax          # check for MOVBE without XSAVE
+       je              .Lskip4x
+
        sub             \$0x30,$len
        sub             \$0x30,$len
+       mov             \$0xA040608020C0E000,%rax       # ((7..0)·0xE0)&0xff
        movdqu          0x30($Htbl),$Hkey3
        movdqu          0x40($Htbl),$Hkey4
 
        movdqu          0x30($Htbl),$Hkey3
        movdqu          0x40($Htbl),$Hkey4
 
@@ -819,51 +826,54 @@ $code.=<<___;
        pxor            $T1,$Xi                 # Ii+Xi
 
        movdqa          $Xln,$Xhn
        pxor            $T1,$Xi                 # Ii+Xi
 
        movdqa          $Xln,$Xhn
-       pshufd          \$0b01001110,$Xln,$T1
-       pxor            $Xln,$T1
+       pshufd          \$0b01001110,$Xln,$Xmn
+       pxor            $Xln,$Xmn
        pclmulqdq       \$0x00,$Hkey,$Xln
        pclmulqdq       \$0x11,$Hkey,$Xhn
        pclmulqdq       \$0x00,$Hkey,$Xln
        pclmulqdq       \$0x11,$Hkey,$Xhn
-       pclmulqdq       \$0x00,$HK,$T1
+       pclmulqdq       \$0x00,$HK,$Xmn
 
        lea             32($inp),$inp           # i+=2
 
        lea             32($inp),$inp           # i+=2
+       nop
        sub             \$0x20,$len
        jbe             .Leven_tail
        sub             \$0x20,$len
        jbe             .Leven_tail
+       nop
        jmp             .Lmod_loop
 
 .align 32
 .Lmod_loop:
        movdqa          $Xi,$Xhi
        jmp             .Lmod_loop
 
 .align 32
 .Lmod_loop:
        movdqa          $Xi,$Xhi
-       pshufd          \$0b01001110,$Xi,$T2    #
-       pxor            $Xi,$T2                 #
+       movdqa          $Xmn,$T1
+       pshufd          \$0b01001110,$Xi,$Xmn   #
+       pxor            $Xi,$Xmn                #
 
        pclmulqdq       \$0x00,$Hkey2,$Xi
        pclmulqdq       \$0x11,$Hkey2,$Xhi
 
        pclmulqdq       \$0x00,$Hkey2,$Xi
        pclmulqdq       \$0x11,$Hkey2,$Xhi
-       pclmulqdq       \$0x10,$HK,$T2
+       pclmulqdq       \$0x10,$HK,$Xmn
 
        pxor            $Xln,$Xi                # (H*Ii+1) + H^2*(Ii+Xi)
        pxor            $Xhn,$Xhi
          movdqu        ($inp),$Xhn             # Ii
 
        pxor            $Xln,$Xi                # (H*Ii+1) + H^2*(Ii+Xi)
        pxor            $Xhn,$Xhi
          movdqu        ($inp),$Xhn             # Ii
+       pxor            $Xi,$T1                 # aggregated Karatsuba post-processing
          pshufb        $T3,$Xhn
          movdqu        16($inp),$Xln           # Ii+1
 
          pshufb        $T3,$Xhn
          movdqu        16($inp),$Xln           # Ii+1
 
-       pxor            $Xi,$T1                 # aggregated Karatsuba post-processing
        pxor            $Xhi,$T1
          pxor          $Xhn,$Xhi               # "Ii+Xi", consume early
        pxor            $Xhi,$T1
          pxor          $Xhn,$Xhi               # "Ii+Xi", consume early
-       pxor            $T1,$T2
+       pxor            $T1,$Xmn
         pshufb         $T3,$Xln
         pshufb         $T3,$Xln
-       movdqa          $T2,$T1                 #
+       movdqa          $Xmn,$T1                #
        psrldq          \$8,$T1
        psrldq          \$8,$T1
-       pslldq          \$8,$T2                 #
+       pslldq          \$8,$Xmn                #
        pxor            $T1,$Xhi
        pxor            $T1,$Xhi
-       pxor            $T2,$Xi                 #
+       pxor            $Xmn,$Xi                #
 
        movdqa          $Xln,$Xhn               #
 
          movdqa        $Xi,$T2                 # 1st phase
          movdqa        $Xi,$T1
          psllq         \$5,$Xi
 
        movdqa          $Xln,$Xhn               #
 
          movdqa        $Xi,$T2                 # 1st phase
          movdqa        $Xi,$T1
          psllq         \$5,$Xi
-       pclmulqdq       \$0x00,$Hkey,$Xln       #######
          pxor          $Xi,$T1                 #
          pxor          $Xi,$T1                 #
+       pclmulqdq       \$0x00,$Hkey,$Xln       #######
          psllq         \$1,$Xi
          pxor          $T1,$Xi                 #
          psllq         \$57,$Xi                #
          psllq         \$1,$Xi
          pxor          $T1,$Xi                 #
          psllq         \$57,$Xi                #
@@ -871,9 +881,9 @@ $code.=<<___;
          pslldq        \$8,$Xi
          psrldq        \$8,$T1                 #       
          pxor          $T2,$Xi
          pslldq        \$8,$Xi
          psrldq        \$8,$T1                 #       
          pxor          $T2,$Xi
+       pshufd          \$0b01001110,$Xhn,$Xmn
          pxor          $T1,$Xhi                #
          pxor          $T1,$Xhi                #
-       pshufd          \$0b01001110,$Xhn,$T1
-       pxor            $Xhn,$T1                #
+       pxor            $Xhn,$Xmn               #
 
        pclmulqdq       \$0x11,$Hkey,$Xhn       #######
          movdqa        $Xi,$T2                 # 2nd phase
 
        pclmulqdq       \$0x11,$Hkey,$Xhn       #######
          movdqa        $Xi,$T2                 # 2nd phase
@@ -882,33 +892,35 @@ $code.=<<___;
          pxor          $Xi,$T2
          psrlq         \$5,$Xi
          pxor          $T2,$Xi                 #
          pxor          $Xi,$T2
          psrlq         \$5,$Xi
          pxor          $T2,$Xi                 #
+       lea             32($inp),$inp
          psrlq         \$1,$Xi                 #
          psrlq         \$1,$Xi                 #
-       pclmulqdq       \$0x00,$HK,$T1          #######
+       pclmulqdq       \$0x00,$HK,$Xmn         #######
          pxor          $Xhi,$Xi                #
          pxor          $Xhi,$Xi                #
+         .byte         0x66,0x90
 
 
-       lea             32($inp),$inp
        sub             \$0x20,$len
        ja              .Lmod_loop
 
 .Leven_tail:
         movdqa         $Xi,$Xhi
        sub             \$0x20,$len
        ja              .Lmod_loop
 
 .Leven_tail:
         movdqa         $Xi,$Xhi
-        pshufd         \$0b01001110,$Xi,$T2    #
-        pxor           $Xi,$T2                 #
+        movdqa         $Xmn,$T1
+        pshufd         \$0b01001110,$Xi,$Xmn   #
+        pxor           $Xi,$Xmn                #
 
        pclmulqdq       \$0x00,$Hkey2,$Xi
        pclmulqdq       \$0x11,$Hkey2,$Xhi
 
        pclmulqdq       \$0x00,$Hkey2,$Xi
        pclmulqdq       \$0x11,$Hkey2,$Xhi
-       pclmulqdq       \$0x10,$HK,$T2
+       pclmulqdq       \$0x10,$HK,$Xmn
 
        pxor            $Xln,$Xi                # (H*Ii+1) + H^2*(Ii+Xi)
        pxor            $Xhn,$Xhi
        pxor            $Xi,$T1
        pxor            $Xhi,$T1
 
        pxor            $Xln,$Xi                # (H*Ii+1) + H^2*(Ii+Xi)
        pxor            $Xhn,$Xhi
        pxor            $Xi,$T1
        pxor            $Xhi,$T1
-       pxor            $T1,$T2
-       movdqa          $T2,$T1                 #
+       pxor            $T1,$Xmn
+       movdqa          $Xmn,$T1                #
        psrldq          \$8,$T1
        psrldq          \$8,$T1
-       pslldq          \$8,$T2                 #
+       pslldq          \$8,$Xmn                #
        pxor            $T1,$Xhi
        pxor            $T1,$Xhi
-       pxor            $T2,$Xi                 #
+       pxor            $Xmn,$Xi                #
 ___
        &reduction_alg9 ($Xhi,$Xi);
 $code.=<<___;
 ___
        &reduction_alg9 ($Xhi,$Xi);
 $code.=<<___;