Make X509_PUBKEY opaque
[openssl.git] / crypto / x509v3 / build.info
1 LIBS=../../libcrypto
2 SOURCE[../../libcrypto]=\
3   v3_bcons.c v3_bitst.c v3_conf.c v3_extku.c v3_ia5.c v3_lib.c \
4   v3_prn.c v3_utl.c v3err.c v3_genn.c v3_alt.c v3_skey.c v3_akey.c v3_pku.c \
5   v3_int.c v3_enum.c v3_sxnet.c v3_cpols.c v3_crld.c v3_purp.c v3_info.c \
6   v3_akeya.c v3_pmaps.c v3_pcons.c v3_ncons.c v3_pcia.c v3_pci.c \
7   pcy_cache.c pcy_node.c pcy_data.c pcy_map.c pcy_tree.c pcy_lib.c \
8   v3_asid.c v3_addr.c v3_tlsf.c