Rename clienthello.version to clienthello.legacy_version