gcm128.c: fix typo in CRYPTO_gcm128_encrypt_ctr32 name.