Skylake performance results.
[openssl.git] / crypto / modes / asm / aesni-gcm-x86_64.pl
2015-09-26 Andy PolyakovSkylake performance results.
2015-01-13 Andy PolyakovAdd Broadwell performance results.
2014-07-09 Andy Polyakovx86_64 assembly pack: improve masm support.
2014-06-29 Rich SalzMerge branch 'master' of git.openssl.org:openssl
2014-06-28 Andy Polyakovx86_64 assembly pack: refine clang detection.
2014-06-24 Andy Polyakovx86_64 assembly pack: addendum to last clang commit.
2014-06-24 Andy Polyakovx86_64 assembly pack: allow clang to compile AVX code.
2013-09-09 Andy Polyakovcrypto/modes/asm/aesni-gcm-x86_64.pl: minor optimization.
2013-03-29 Andy PolyakovAdd AES-NI GCM stitch.