Skylake performance results.
[openssl.git] / crypto / aes / asm / aesni-x86_64.pl
2015-09-26 Andy PolyakovSkylake performance results.
2015-04-20 Andy Polyakovaes/asm/aesni-x86[_64].pl update.
2014-10-15 Andy Polyakovaesni-x86_64.pl: make ECB subroutine Windows ABI compliant.
2014-02-21 Andy Polyakovaes/asm/aesni-x86[_64].pl: minor Atom-specific performa...
2014-02-14 Andy Polyakovaes/asm/aesni-x86_64.pl: further optimization for Atom...
2014-02-01 Andy Polyakovcrypto/aes/asm/aesni-x86[_64].pl update, up to 14%...
2013-05-25 Andy Polyakovaesni-x86_64.pl: optimize XTS.
2013-05-13 Andy Polyakovaesni-x86_64.pl: minor CTR performance improvement.
2013-04-04 Andy Polyakovaesni-x86_64.pl: optimize CBC decrypt.
2013-03-29 Andy Polyakovaesni-x86_64.pl: fix typo and optimize small block...
2013-03-26 Andy Polyakovaesni-x86_64.pl: optimize CTR even further.
2013-03-19 Andy Polyakovaesni-x86_64.pl: optimize CTR even further.
2013-01-22 Andy Polyakovx86_64 assembly pack: make Windows build more robust.
2012-12-01 Andy Polyakovaesni-x86_64.pl: CTR face lift, +25% on Bulldozer.
2012-06-27 Andy Polyakovx86_64 assembly pack: make it possible to compile with...
2012-06-12 Andy Polyakovx86[_64] assembly pack: update benchmark results.
2012-05-24 Andy Polyakovaesni-x86_64.pl: make it possibel to use in Linux kernel.
2011-10-14 Andy Polyakovaesni-x86[_64].pl: fix bug in CCM code.
2011-08-07 Andy Polyakovaes/asm/aesni-*.pl: fix CCM and further optimize it.
2011-06-27 Andy PolyakovMinor x86_64 perlasm update.
2011-05-30 Andy Polyakovaesni-x86[_64].pl: relax alignment requirement.
2011-05-22 Andy Polyakovaesni-x86[_64].pl: optimize for Sandy Bridge and add...
2011-05-18 Andy Polyakovaesni-x86_64.pl: make it compile on MacOS X.
2010-07-26 Andy Polyakovaesni-x86_64.pl: fix typos.
2010-07-25 Andy Polyakovaesni-x86[_64].pl: fine-tune, add CCM subroutine, add...
2010-04-10 Andy PolyakovAESNI engine: add counter mode.
2009-05-02 Andy Polyakovaesni-x86_64.pl: resolve LNK1223 error.
2009-05-02 Andy PolyakovAES-NI engine jumbo update.
2009-04-27 Andy PolyakovIntel AES-NI engine.