aesni-x86_64.pl: fix typos.
[openssl.git] / crypto / aes / asm / aesni-x86_64.pl
2010-07-26 Andy Polyakovaesni-x86_64.pl: fix typos.
2010-07-25 Andy Polyakovaesni-x86[_64].pl: fine-tune, add CCM subroutine, add...
2010-04-10 Andy PolyakovAESNI engine: add counter mode.
2009-05-02 Andy Polyakovaesni-x86_64.pl: resolve LNK1223 error.
2009-05-02 Andy PolyakovAES-NI engine jumbo update.
2009-04-27 Andy PolyakovIntel AES-NI engine.