Engage SHA for sparcv9.
authorAndy Polyakov <appro@openssl.org>
Fri, 4 May 2007 12:54:02 +0000 (12:54 +0000)
committerAndy Polyakov <appro@openssl.org>
Fri, 4 May 2007 12:54:02 +0000 (12:54 +0000)
Configure
TABLE
crypto/sha/Makefile

index 724f9ef2575b94b39150b6639f5bc48dd1faca1c..9b210953a5879bfaebedea9a574af99821640738 100755 (executable)
--- a/Configure
+++ b/Configure
@@ -122,7 +122,7 @@ my $x86_out_asm="x86cpuid-out.o:bn86-out.o co86-out.o mo86-out.o:dx86-out.o yx86
 
 my $x86_64_asm="x86_64cpuid.o:x86_64-gcc.o x86_64-mont.o::aes-x86_64.o::md5-x86_64.o:sha1-x86_64.o sha256-x86_64.o sha512-x86_64.o::rc4-x86_64.o:::wp-x86_64.o";
 my $ia64_asm="ia64cpuid.o:bn-ia64.o::aes_core.o aes_cbc.o aes-ia64.o::md5-ia64.o:sha1-ia64.o sha256-ia64.o sha512-ia64.o::rc4-ia64.o rc4_skey.o:::";
-my $sparcv9_asm="sparcv9cap.o sparccpuid.o:bn-sparcv9.o sparcv9-mont.o sparcv9a-mont.o:des_enc-sparc.o fcrypt_b.o:aes_core.o aes_cbc.o aes-sparcv9.o::::::::";
+my $sparcv9_asm="sparcv9cap.o sparccpuid.o:bn-sparcv9.o sparcv9-mont.o sparcv9a-mont.o:des_enc-sparc.o fcrypt_b.o:aes_core.o aes_cbc.o aes-sparcv9.o:::sha1-sparcv9.o sha256-sparcv9.o sha512-sparcv9.o:::::";
 my $alpha_asm=":bn_asm.o alpha-mont.o::::::::::";
 my $s390x_asm=":bn_asm.o s390x-mont.o::aes_core.o aes_cbc.o aes-s390x.o:::sha1-s390x.o sha256-s390x.o sha512-s390x.o:::::";
 my $no_asm=":::::::::::";
diff --git a/TABLE b/TABLE
index 349fac5031972c2202ac7d485529678b24194b39..00fb25bf4f394e57d7877d4ad03398d73af2186b 100644 (file)
--- a/TABLE
+++ b/TABLE
@@ -154,7 +154,7 @@ $des_obj      = des_enc-sparc.o fcrypt_b.o
 $aes_obj      = aes_core.o aes_cbc.o aes-sparcv9.o
 $bf_obj       = 
 $md5_obj      = 
-$sha1_obj     = 
+$sha1_obj     = sha1-sparcv9.o sha256-sparcv9.o sha512-sparcv9.o
 $cast_obj     = 
 $rc4_obj      = 
 $rmd160_obj   = 
@@ -1778,7 +1778,7 @@ $des_obj      = des_enc-sparc.o fcrypt_b.o
 $aes_obj      = aes_core.o aes_cbc.o aes-sparcv9.o
 $bf_obj       = 
 $md5_obj      = 
-$sha1_obj     = 
+$sha1_obj     = sha1-sparcv9.o sha256-sparcv9.o sha512-sparcv9.o
 $cast_obj     = 
 $rc4_obj      = 
 $rmd160_obj   = 
@@ -1806,7 +1806,7 @@ $des_obj      = des_enc-sparc.o fcrypt_b.o
 $aes_obj      = aes_core.o aes_cbc.o aes-sparcv9.o
 $bf_obj       = 
 $md5_obj      = 
-$sha1_obj     = 
+$sha1_obj     = sha1-sparcv9.o sha256-sparcv9.o sha512-sparcv9.o
 $cast_obj     = 
 $rc4_obj      = 
 $rmd160_obj   = 
@@ -3150,7 +3150,7 @@ $des_obj      = des_enc-sparc.o fcrypt_b.o
 $aes_obj      = aes_core.o aes_cbc.o aes-sparcv9.o
 $bf_obj       = 
 $md5_obj      = 
-$sha1_obj     = 
+$sha1_obj     = sha1-sparcv9.o sha256-sparcv9.o sha512-sparcv9.o
 $cast_obj     = 
 $rc4_obj      = 
 $rmd160_obj   = 
@@ -3206,7 +3206,7 @@ $des_obj      = des_enc-sparc.o fcrypt_b.o
 $aes_obj      = aes_core.o aes_cbc.o aes-sparcv9.o
 $bf_obj       = 
 $md5_obj      = 
-$sha1_obj     = 
+$sha1_obj     = sha1-sparcv9.o sha256-sparcv9.o sha512-sparcv9.o
 $cast_obj     = 
 $rc4_obj      = 
 $rmd160_obj   = 
@@ -3822,7 +3822,7 @@ $des_obj      = des_enc-sparc.o fcrypt_b.o
 $aes_obj      = aes_core.o aes_cbc.o aes-sparcv9.o
 $bf_obj       = 
 $md5_obj      = 
-$sha1_obj     = 
+$sha1_obj     = sha1-sparcv9.o sha256-sparcv9.o sha512-sparcv9.o
 $cast_obj     = 
 $rc4_obj      = 
 $rmd160_obj   = 
@@ -3850,7 +3850,7 @@ $des_obj      = des_enc-sparc.o fcrypt_b.o
 $aes_obj      = aes_core.o aes_cbc.o aes-sparcv9.o
 $bf_obj       = 
 $md5_obj      = 
-$sha1_obj     = 
+$sha1_obj     = sha1-sparcv9.o sha256-sparcv9.o sha512-sparcv9.o
 $cast_obj     = 
 $rc4_obj      = 
 $rmd160_obj   = 
@@ -3934,7 +3934,7 @@ $des_obj      = des_enc-sparc.o fcrypt_b.o
 $aes_obj      = aes_core.o aes_cbc.o aes-sparcv9.o
 $bf_obj       = 
 $md5_obj      = 
-$sha1_obj     = 
+$sha1_obj     = sha1-sparcv9.o sha256-sparcv9.o sha512-sparcv9.o
 $cast_obj     = 
 $rc4_obj      = 
 $rmd160_obj   = 
@@ -3962,7 +3962,7 @@ $des_obj      = des_enc-sparc.o fcrypt_b.o
 $aes_obj      = aes_core.o aes_cbc.o aes-sparcv9.o
 $bf_obj       = 
 $md5_obj      = 
-$sha1_obj     = 
+$sha1_obj     = sha1-sparcv9.o sha256-sparcv9.o sha512-sparcv9.o
 $cast_obj     = 
 $rc4_obj      = 
 $rmd160_obj   = 
index 2068ab46503f867020081821968aa18c3052c5bc..1231f1da38413c91894a11419e1bdcce8c42d8fb 100644 (file)
@@ -69,6 +69,9 @@ sha512-ia64.s: asm/sha512-ia64.pl
 sha1-x86_64.s: asm/sha1-x86_64.pl;     $(PERL) asm/sha1-x86_64.pl $@
 sha256-x86_64.s:asm/sha512-x86_64.pl;  $(PERL) asm/sha512-x86_64.pl $@
 sha512-x86_64.s:asm/sha512-x86_64.pl;  $(PERL) asm/sha512-x86_64.pl $@
+sha1-sparcv9.s:        asm/sha1-sparcv9.pl;    $(PERL) asm/sha1-sparcv9.pl $@ $(CFLAGS)
+sha256-sparcv9.s:asm/sha512-sparcv9.pl;        $(PERL) asm/sha512-sparcv9.pl $@ $(CFLAGS)
+sha512-sparcv9.s:asm/sha512-sparcv9.pl;        $(PERL) asm/sha512-sparcv9.pl $@ $(CFLAGS)
 
 # AIX make has to be explicitly told
 sha1-ppc_aix32.s: asm/sha1-ppc.pl;     $(PERL) asm/sha1-ppc.pl $@