PR: 910
[openssl.git] / apps / s_cb.c
index 65cd0ff..21aab25 100644 (file)
@@ -229,6 +229,32 @@ int set_cert_stuff(SSL_CTX *ctx, char *cert_file, char *key_file)
        return(1);
        }
 
+int set_cert_key_stuff(SSL_CTX *ctx, X509 *cert, EVP_PKEY *key)
+       {
+       if (SSL_CTX_use_certificate(ctx,cert) <= 0)
+               {
+               BIO_printf(bio_err,"error setting certificate\n");
+               ERR_print_errors(bio_err);
+               return 0;
+               }
+       if (SSL_CTX_use_PrivateKey(ctx,key) <= 0)
+               {
+               BIO_printf(bio_err,"error setting private key\n");
+               ERR_print_errors(bio_err);
+               return 0;
+               }
+
+               
+               /* Now we know that a key and cert have been set against
+                * the SSL context */
+       if (!SSL_CTX_check_private_key(ctx))
+               {
+               BIO_printf(bio_err,"Private key does not match the certificate public key\n");
+               return 0;
+               }
+       return 1;
+       }
+
 long MS_CALLBACK bio_dump_callback(BIO *bio, int cmd, const char *argp,
        int argi, long argl, long ret)
        {